V co věříme

Sdílené přesvědčení

V duchu otců Hnutí za obnovení věříme, že jsme pouze křesťané  a Bible je naším jediným vyznáním. 
Následující spis, který jsme nazvali “sdílené přesvědčení” je pouhým nedokonalým pokusem popsat naše základní přesvědčení, jež považujeme za nezbytné pro víru a život církve. 
Jsme si vědomi pokusů jiných, kteří se již v minulosti snažili o totéž (Apoštolské vyznání, Nikejské vyznání, Luterův katechismus a mnoho dalších).
Některé z následujících pasáží jsou těmito spisy inspirované či dokonce přímo z nich převzaté.

Věříme v jediného skutečného Boha, neomezeného počátkem ani koncem, milujícího, vševědoucího a všemocného, 
který se světu zjevuje jako Otec, Syn a Duch Svatý.
 (Dt 32:40; Mt 28:19; 1Tm 1:17; 2P 3:8; Zj 1:8)

Přijímáme jako základní a největší přikázání „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší 
a celou svou myslí“ a druhé, které je mu podobné „Miluj svého bližního jako sám sebe“ 
 (Mt 22:36-40)

Vyznání víry v Ježíše Krista

je Boží Syn a plně Bůh, narodil se jako člověk a byl plně člověkem
– zakusil všechna pokušení jako my, aniž by se dopustil hříchu, že zemřel a třetího dne byl Boží mocí vzkříšen k věčnému životu:
Mt 1:18-25; Mt 4:1-11; Žd 4:15; 5:7-9; Mt 27:32-49; Lk 24:1-9; Sk 1:9-11; Ko 2:12; J 1:1, 14; J 8:58; J 10:30; Ko 2:9
– je náš jediný Pán a Spasitel, ukřižovaný za naše hříchy, které nás oddělily od Boha:
Lk 19:10; J 3:16-17; Ř 10:9; 1K 1:4-9; 2Tm 1:10; 1J 4:14; Ř 3:22-26; Ř 5:6-8; Ř 6:23; Žd 10:10; Iz 59:1-2
– je jediná možná cesta k Bohu a ke spasení. Není žádné jiné cesty, jak dojít věčného života s Bohem: J 10:9; J 14:6
– je hlavou jediné církve. Tato církev je jeho tělo a tvoří ho všichni ti, kteří byli povolaní Bohem.
(Ko 1:18; 1K 12:12-26; Ef 4:4; 2Tm 2:19; 1P 2:9)

Vyznání víry v Ducha Svatého

Věříme, že Duch Svatý je nedílnou součástí Boha a je aktivně činný v našich životech i v dnešních dnech.
(J 14:26; 16:13; Sk 5:3-4; Ř 8:14, 26-27; Gal 5:16-18)

Vyznání víry ve spasení

Věříme, že člověk je zdarma spasen milostí Boží a krví Krista Ježíše, pokud aktivně a poslušně skrze víru přijme tento volně dostupný dar spasení:
Ef 1:1-10; 2Tm 1:8-10; Jk 2:14-26
Součástí Kristovy církve se člověk stává v okamžiku křtu, kdy jsou mu na základě víry a pokání odpuštěny hříchy a získává dar Ducha Svatého.
Její součástí zůstává, pokud setrvá ve víře a poslušnosti Bohu následováním příkladu Ježíše Krista:
Sk 2:38-42; Sk 3:19; Ř 6:1-4; Ga 3:27; Ko 2:12; Tt 3:4-8; 1P 3:18-21; J 13:15; 1K 11:1; 1J 2:3-6

Vyznání víry v autoritu Písma

Bible je Bohem inspirované Písmo: 2P 1:21; 2Tm 3:16; J 10:35
– přijde soudný den a v tento den budeme souzeni podle Písma: J 12:48; Žd 9:28
– křesťan chce mít srdce otevřené Boží výchově: Mt 18:3; Mt 28:20; Lk 11:1; Ef 4:15)
– křesťan je aktivní v naplňování veršů o vzájemných vztazích, zvláště pak v rodině církve:
F 2:1-4; J 13:34-35; Ř 15:14; Gal 6:10; Ef 6:2; Žd 3:12-14
– křesťan se aktivně podílí na šíření evangelia: Mt 28:18-20; Lk 19:10; Sk 8:4
– Bůh chce, aby celé lidstvo bylo spaseno: 1 Tm 2:4
– nastane vzkříšení mrtvých: 1K 15:11-20
– máme naději ve věčný život s Bohem: Tt 1:1-3

Jsme si naprosto vědomi toho, že mnoho věřících nemusí

s výše uvedenými prohlášeními souhlasit.

Zdržíme se jakéhokoli odsouzení, neboť víme, že my sami jsme se v minulosti často mýlili.

Víme také, že Ježíš je soudcem živých i mrtvých.

Budeme se ze všech sil snažit, abychom s Boží pomocí a v bázni před ním

společně nacházeli Biblické pravdy a takový životní styl,

jež by byl hoden našeho povolání a toto budeme činit

pokorně, vlídně, osobně a konstruktivně.